Monitoring wizyjny oraz system kontroli dostępu

1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu – kontroli ruchu osobowego (SKD) w Remontowa Shipbuilding S.A. (zwanej dalej „Spółką”) jest zapewnienie:

 • ochrony obiektu portowego jakim jest Remontowa Shipbuilding S.A. (zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia);
 • ochrony zdrowia i życia osób znajdujących się na terenie Spółki;
 • ochrony informacji niejawnych;
 • ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Materiały pozyskane w trakcie monitoringu oraz SKD wykorzystane są wyłącznie w celu wskazanym w pkt. 1.

3. Monitoring umożliwia zbieranie, utrwalanie oraz przechowywanie danych wszystkich osób przebywających na terenie monitorowanych,  a w szczególności, takich jak: wizerunek, numery tablic rejestracyjnych pojazdów (samochody, motocykle) i numery boczne pojazdów.  System nie  rejestruje dźwięku.

4. W ramach SKD ma miejsce zbieranie oraz przechowywanie następujących danych wszystkich osób przebywających na terenie Spółki: imię i nazwisko, nazwa firmy (dotyczy osób zatrudnionych na terenie Spółki), nr identyfikacyjny/ewidencyjny, nr dokumentu tożsamości (dotyczy osób innych niż zatrudnione na terenie Spółki – np. interesanci), marka i nr rejestracyjny pojazdu.

5. W systemie monitoringu oraz SKD rejestrowane są zdarzenia, stwarzające potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia znajdującego się na terenie Stoczni (imię i nazwisko, nazwa firmy zatrudniającej, data zdarzenia, rodzaj zdarzenia).

6.  Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz SKD w Spółce są zgodne z przepisami:

 • Przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-dalej RODO;
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 r. poz. 1000 z późn. zmianami);
 • Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U z 2018r. 2142);
 • Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 692);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 539);
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).;
 • Ustawy o ochronie informacji niejawnych (t. j. U. z 2019 r., poz. 742);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683).

7. Miejsca objęte monitorowaniem oznakowane są piktogramem zawierającym obraz kamery.

8. Monitoringiem objęty jest cały teren Spółki, z uwzględnieniem postanowień pkt. 9.

9. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym nie naruszają godności oraz innych dóbr osobistych pracowników i osób przebywających na terenie Spółki, jak również zasad wolności i niezależności związków zawodowych działających na terenie Spółki. Monitoringiem nie są objęte w szczególności następujące pomieszczenia: szatnie, stołówki, pomieszczenia sanitarne, palarnie, łazienki, toalety, pomieszczenia udostępniane związkom zawodowym.

10. Wejście na teren Spółki oraz miejsca objęte monitoringiem są oznakowane poprzez umieszczenie piktogramu zawierającego obraz kamery wraz z napisem „Teren monitorowany” oraz zawierają ogólną informację dot. przetwarzania danych osobowych, a także odsyłają do innych warstw informacyjnych zawierających szczegółowe informacje, zgodne z Art. 12 i 13 RODO (spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane).

11. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

12. Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osób, których dane są przetwarzane w związku z monitoringiem wizyjnym i Systemem Kontroli Dostępu (SKD):

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Remontowa Shipbuilding S.A. (ADO) z siedzibą w Gdańsku, ul. Swojska 8, 80-958 Gdańsk; dane kontaktowe: 58-309-66-00
 • ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pocztą elektroniczną na adres: iod@remontowa-rsb.pl
 • Monitoring wizyjny oraz SKD prowadzone są w celu i na podstawie:
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym i ochrony mienia – podstawą prawną przetwarzanie jest spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO w związku z Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 692), Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U z 2017r. 2213), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.04.2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 539);
 • zapobiegania zdarzeniom, które mogą narazić na niebezpieczeństwo życie/zdrowie osób lub mienie znajdujące się na terenie ADO – podstawą prawną przetwarzania jest spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO w związku z przepisami  Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.); Ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 692), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 539); Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U z 2018r.  2142);
 • ochrony informacji niejawnych – podstawą prawną przetwarzania jest spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO w związku z Ustawą o ochronie informacji niejawnych (t. j. U. z 2019 r., poz. 742); Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683);
 • ochrony informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa oraz innych, których ujawnienie mogłoby narazić ADO na szkodę – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez ADO.
 • Monitoring obejmuje obszar bram wjazdowych do Stoczni oraz inne tereny i obiekty na terenie Stoczni, które muszą być monitorowane z uwagi na ww. cele. Teren monitorowany oznaczony jest informacją o prowadzeniu monitoringu.
 • Monitoring nie jest stosowany w sposób ukryty oraz w pomieszczeniach, w których jego stosowanie jest zabronione (np. pomieszczenia sanitarne, toalety, pomieszczenia udostępniane związkom zawodowym).
 • W systemie monitoringu przetwarzane są następujące dane: wizerunek, numery tablic rejestracyjnych pojazdów (samochody, motocykle) i numery boczne pojazdów. System nie  rejestruje dźwięku.
 • W systemie SKD przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy (dotyczy osób zatrudnionych na terenie Spółki), nr identyfikacyjny/ewidencyjny, nr dokumentu tożsamości (dotyczy osób innych niż zatrudnione na terenie Spółki – np. interesanci), marka i nr rejestracyjny pojazdu.
 • W systemie monitoringu oraz SKD rejestrowane są zdarzenia, które mogą narazić na niebezpieczeństwo osoby lub mienie znajdujące się na terenie Stoczni (imię i nazwisko, nazwa firmy zatrudniającej, data zdarzenia, rodzaj zdarzenia), a dotyczące: kontroli stanu trzeźwości, kontroli bagażu, kontroli manualnej, kontroli przepustek/kontroli dostępów, stosowania urządzeń technicznych do wykrywania przedmiotów lub substancji zabronionych.
 • Podanie danych osobowych przez osoby zatrudnione na terenie Stoczni jest obowiązkowe, w przypadku pozostałych osób jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości wejścia/wjazdu na teren Stoczni.
 • Twoje dane będą przekazywane:
 • Podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność (agencja ochrony mienia i osób, firma świadcząca usługi IT );
 • Podmiotom, które wykażą potrzebę dostępu do danych oraz podmiotom upoważniającym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • Dane z monitoringu wizyjnego – do 90 dni licząc od dnia nagrania;
 • Dane z SKD – w formie papierowej – przez okres 7 lat, w systemie informatycznym przez okres 7 lat.
 • Przysługuje Ci prawo do:
 • Dostępu do Twoich danych;
 • Sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe;
 • Usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach);
 • Wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu do ADO wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 • ADO nie przewiduje przekazywania Twoich danych do państw trzecich.

WZÓR OZNAKOWANIA INFORMUJĄCEGO O OBJĘCIU MONITORINGIEM WIZYJNYM

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE NAGRANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO