RADIOTELEFON SAILOR SP 3550 UHF KAT.THRANE & THRANE 0,6